Project Management

Zarządzamy projektami zgodnie z aktualnymi metodykami, doradzamy i wspieramy Naszych Kilentów przy wyborze zintegrowanych systemów informatycznych (ERP i EPM).

Sprawdzone metodyki zarządzania i techniki realizacji, duża elastyczność naszego działania i możliwość dostosowania się do różnych potrzeb i specyfiki, pozwalają Naszym Klientom na lepszy dostęp do informacji i właściwe jej wykorzystanie, co w efekcie często umożliwia osiągnięcie trwałej przewagi nad konkurencją.

Badanie dojrzałości organizacji z punktu widzenia zarządzania Projektami. Ankieta weryfikująca stosowaną metodykę i wspierające ją narzędzia realizacji projektów, zarządzania portfelem projektów, zarządzania programem realizacji projektów oraz poziom ich upowszechnienia w organizacji.

Tworzenie strategii rozwoju systemu zarządzania Projektami i Portfelem Projektów (PPM). Definiowanie wytycznych dotyczących kierunku, celu, misji, wartości, planów działania i programu/ów projektów pozwalających na opracowanie spójnej wizji organizacji, zorientowanej na projektowe podejście do rozwoju przedsiębiorstwa.

Opracowanie i wdrażanie metodyki PPM w organizacji. Projektowanie struktury organizacyjnej zespołu, wzajemnych zależności funkcjonalnych i służbowych, regulaminów i procedur działania, formy i częstotliwości raportowania, opisu prac – kart projektu, harmonogramów, budżetów, ścieżek odbioru prac itp.

Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Identyfikacja, lokalizacja operacjonalizacja oraz parametryzacja kluczowych wskaźników wydajności.

Implementacja i konfiguracja rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie Projektami, Portfelem Projektów i Programem. Instalacja narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie PPM, konfiguracja zakresu funkcjonalnego narzędzia odpowiednio do wymagań danej organizacji, implementacja w narzędziu informatycznym założeń organizacyjno-metodologicznych oraz wprowadzenie odpowiednich danych historycznych i parametrów ustalonych w trakcie projektu wdrożenia rozwiązania informatycznego, opracowanie zasad tworzenia ścieżek akceptacyjnych, właścicieli grup i zespołów projektowych, projektów, portfela projektów oraz programu, opracowanie i wdrożenie kart projektu oraz kart oceny, opracowanie zasad walidacji projektu, notyfikacji projektowych, ścieżek przekazywania informacji, nadzoru prac, opracowanie szablonów projektów pozwalających na wielokrotne wykorzystanie, implementacja najlepszych praktyk, szkolenia pracowników z obsługi narzędzia informatycznego.

Realizacja projektów. Realizacja projektów obejmuje zapewnienie pełnego wsparcia w procesie realizacji prac projektowych na każdym z etapów prac: planowanie, przygotowanie, realizacja, zakończenie projektu. Zakres wsparcia obejmuje: projektowanie i budowanie zespołów projektowych, wykonywanie harmonogramów prac, zestawień CAPEX, OPEX, dokumentów SOW, Kart projektu oraz analizę SWOT. Realizacja i sprawowanie nadzoru nad kompletnością i terminowością prac projektowych według międzynarodowych standardów: PMI, PRINCE2, Agile/Scrum. Budowanie efektywnego środowiska zarządzania projektami, wdrażanie PPM i PMO.